Kamado BONO garantija ir BONO CARE draudimas

RIBOTA KAMADO BONO VISO EKSPLOATACIJOS LAIKO GARANTIJA

Pagal žemiau išdėstytas sąlygas ir nuostatas Kamado BONO garantuoja pirmajam pirkėjui, kad Kamado BONO gaminamos ar tiekiamos keraminės kepsninės - Minimo, Media, Grande, Žalgiris, Limited, Picnic - naudojamos įprastinėmis sąlygomis, neturi gamybinių ar medžiagos defektų. Garantija suteikiama nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos šiems nurodytiems laikotarpiams: keramikiniam kepsninės korpusui, keramikinei ugniadėžei ir ugnies žiedui, deflektoriams, kurie įeina į bazinę kepsninių komplektaciją, taikoma neribota garantija. Ugniadėžė ir ugnies žiedas nemokamai keičiami naujais, kai praranda vientisumą. Neribota garantija minėtoms dalims taikoma tik pateikusiems kepsninės įsigijimo dokumentą - PVM sąskaitą faktūrą. Keramikiniams kepsninės aksesuarams, visoms metalinėms kepsninės dalims ir aksesuarams taikoma 2 metų garantija. Garantija visais atvejais galioja kepsninę ar jos dalis naudojant pagal jų paskirtį, remiantis nurodymais ar rekomendacijomis instrukcijoje. Ši ribota viso eksploatacijos laiko garantija galioja tik fiziniams ąsmenims, kurie kepsninę naudoja ne komerciniais tikslais. Juridiniams asmenims galioja dviejų metų įstatyminė garantija keramikiniam korpusui ir visoms keramikinėms bei metalinėms dalims ir aksesuarams. Garantija netaikoma dėl mažareikšmių trūkumų - itin smulkių įbrėžimų, mini įlenkimų/nuskilimų, mikro įtrūkimų (Spider Cracs) arba nedidelių kosmetinių išorinės glazūros įskilimų, kurie neturi jokios įtakos kepsninės veikimui ir yra visiškai nepavojingi arba klausimas lengvai išsprendžiamas (pvz. dažų pagalba, kalbant apie glazūrą). Jei klientas gavęs kepsninę pastebi išorinį ar vidinį pažeidimą, apie jį turi informuoti pardavėją iš karto, kol kepsninė nepanaudota. Tokios medžiagos kaip chloras, pramoniniai dūmai, chemikalai, trąšos, itin didelis drėgnumas, vejos pesticidai ir druska gali pakenkti kepsninės metalo dažams ir dengiamosioms medžiagoms. Dėl to dalims iš metalo, nerūdijančio plieno ir ketaus taikoma garantija negalioja RŪDŽIŲ, OKSIDACIJOS, IŠBLUKIMO ir kitų DEFEKTŲ atveju. 

Ši garantija nesuteikiama, jei defektai atsirado dėl netinkamo gaminio sumontavimo arba netinkamos jo priežiūros, naudojimo, nesilaikant instrukcijos arba ne pagal paskirtį , o taip pat dėl gaminio laikymo netinkamoje aplinkoje. Ši garantija nėra taikoma, jei defektai atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, neteisėto remonto, gaminio arba jo dalių perdarymo arba pakeitimo. Kamado BONO neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusio dėl įvykio arba nenumatyto atvejo, kurio Kamado BONO negali kontroliuoti. Garantija anuliuojama, jei bet kokie skysčiai – įskaitant degiuosius skysčius – yra pilami į arba ant keraminės kepsninės. Garantija anuliuojama, jei kepsninė yra kūrenama malkomis ar kitu netinkamu kuru. Kepsninei kūrenti turi būti naudojamos aukštos kokybės kietmedžio anglys, o uždegimui naudojami sausi įdegtukai arba elektrinis įdegiklis. Kamado BONO naudoja rūdims atsparias medžiagas, tačiau garantija netaikoma kepsninės metalinių dalių rūdijimo ar oksidacijos atvejais, nebent yra pažeistas kepsninės struktūrinis vientisumas.

Garantija galioja Lietuvos teritorijoje. Kitose valstybėse garantijos galiojimo apribojimai nėra leidžiami arba apribojimai už atsitiktinę arba pasekminę žalą nėra taikomi, todėl aukščiau nurodyti apribojimai arba išimtys Jums gali būti netaikomi. Čia pateiktoje garantijoje išvardytos visos juridinės teisės, tačiau Jums gali būti taikomos kitos teisės, kurios kiekvienoje valstybėje skiriasi.


 

APIE BONO CARE KEPSNINĖS DRAUDIMĄ

Naujoms Kamado Bono kepsninėms (toliau - Kepsninės),  nuo 2020.08.15, galioja BONO CARE apsauga pagal Kamado Bono kepsninių BONO CARE apsaugos taisykles (toliau - Taisyklės) žemiau nurodytomis sąlygomis.

1. Apsauga galioja šiems Kepsninių modeliams: Minimo, Media, Grande, Limited, Žalgiris.
2. Apsauga apima šiuos įvykius:
   2.1. Kepsninės vagystė įsilaužiant į Kamado Bono Kepsninės pirkėjo (toliau - Pirkėjas) nuolatinę gyvenamą vietą ar jam nuosavybės teise priklausančią teritoriją ar jos sugadinimas joje;
   2.2. Kepsninės sugadinimas, kai jos nebeįmanoma eksploatuoti, kepsninės dūžis dėl gamtinių stichinių nelaimių ar staigaus ir nenumatyto kepsninės turėtojo veiksmo.
3. Apsauga galioja vienam įvykiui vienerių metų, skaičiuojant nuo Kepsninės įsigijimo, laikotarpyje.
4. Galiojimo teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija.
5. Apsauga galioja Kepsninėms įsigytoms nuo 2020.08.15.
6. Netaikomos jokios išskaitos ar nusidėvėjimo sąlygos.
7. Taisyklėse numatyto įvykio atveju Kepsninė yra nemokamai taisoma arba keičiama tokia pačia nauja arba geresnės komplektacijos nauja Kepsnine. Dengiamos transportavimo išlaidos.
8. Pardavėjas turi teisę pasirinkti sutaisyti ar pakeisti Kepsninę nauja.
9. Apsauga galioja:
   9.1. Aptvertoms, nuolat gyvenamoms teritorijoms. Jeigu teritorija aptverta bent 1 (vieno) metro aukščio tvora, Kepsninės prirakinti nebūtina.
     Neaptvertoms, nuolat gyvenamoms teritorijoms. Jei Kepsninė laikoma neaptvertoje teritorijoje, ji privalo būti prirakinta ar kitaip pritvirtinta, kad būtų     užtikrintas maksimalios saugumo sąlygos. 
10. Kepsninės dūžio atveju būtina išsaugoti sugadintą Kepsninę ir jos visas dalis tam, kad Bono Care komanda galėtų įvertinti žalą. Kepsninės keitimo atveju, sugadinta Kepsninė paimama tik su pilna bazine komplektacija, kokia buvo gauta pirkimo metu, nebent yra susitarta kitaip.
11. Apsauga galioja tik fiziniams asmenims.
12. Pirkėjo pareigos Taisyklių galiojimo metu:
   12.1. Pirkėjas privalo imtis visų reikiamų ir protingų atsargumo priemonių, būtinų žalos prevencijai arba jai sumažinti, siekiant išvengti reikalavimo pagal šias Taisykles;
   12.2. Laikytis saugumo priemonių bei tinkamai eksploatuoti Kepsninę;
   12.3. Per pirmą darbo dieną po to, kai tik sužinojote apie įvykį, pranešti  el. paštu, atsiunčiant sugadintos Kepsninės nuotraukas bei kepsninės įsigijimo dokumento kopiją
   12.4. Vagystės atveju, be reikalavimo pranešti per pirmą darbo dieną po to, kai tik sužinojote apie įvykį, taip pat būtina kreiptis į policiją per 24 val. nuo sužinojimo apie įvykį. Taisyklės negalioja, jeigu apie vagystę nėra pranešta policijai bei įvykis nėra užfiksuotas raštu.
   12.5. Atsitikus įvykiui būtina turėti Kepsninės įsigijimo dokumentus, t.y. sąskaitą faktūrą ir/arbą čekį;
   12.6. Pateikti Pardavėjui visus jo prašomus dokumentus, reikalingus įvykio aplinkybėms ištirti ir vykdyti kitus su įvykio tyrimu susijusius reikalavimus.
13. Pardavėjas turi teisę nekeisti bei netaisyti Kepsninės:
   13.1. Jeigu Pirkėjas apie įvykį raštu nepranešė pardavėjui bei vagystės atveju nepranešė Policijai šiose taisyklėse nustatytais terminais;
   13.2. Jeigu žala padaryta Kepsninei, kuriai nebuvo užtikrintos tinkamos saugumo sąlygos, kaip tai numatyta Taisyklėse.
   13.3. Pirkėjas bandė suklaidinti, klastodamas faktus, kurie turi įtakos nustatant įvykio priežastis ir pateikė neteisingus duomenis;
   13.4. Pirkėjas neturi Kepsninės įsigijimo sąskaitos faktūras ir/arba čekio.
14. Pardavėjas privalo sutaisyti Kepsninę arba pakeisti ją nauja ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikalinga nustatant įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes.
15. Pardavėjas, atsisakydamas taisyti ar keisti Kepsninę nauja, raštu pateikia tokio sprendimo motyvus Pirkėjui per 20 dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo.
16. Paaiškėjus aplinkybėms, kad dėl Pirkėjo Pardavėjui pateiktų klaidingų ar suklastotų duomenų Kepsninė buvo sutaisyta ar pakeista nauja, Pardavėjas turi teisę reikalauti, o Pirkėjas privalo kompensuoti Pardavėjui naujos Kepsninės kainą arbai Kepsninės taisymo išlaidas, nedelsiant po tokio fakto sužinojimo.
17. Visi nesutarimai dėl Taisyklių vykdymo sprendžiami tarpusavio derybomis, to nepavykus susitarti, ginčas gali būti sprendžiamas neteismine arba teismine tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

 

Rašyk
Skambink